APP

NEWS 新聞

2017.01.26
CPBL認證之比賽用球棒清單

中華職業棒球大聯盟認證之比賽用球棒

*依字母順序排列
*選手於比賽中使用未經認證球棒,經發現屬實者,處予勒令退場以及5萬元罰款
*最新更新時間為:2019年3月15日

品牌名稱

有效期間

 ALUKA

2018.04.02 至 2019.12.31 止

 Birdman Bats

2018.03.20 至 2019.12.31 止

 Chandler Bats

2018.03.08 至 2019.12.31 止

 Homewood Bat Co.
 (Homewood Bat)

2018.01.16 至 2019.12.31 止

 JSN

2018.01.26 至 2019.12.31 止

 Maru 丸

2018.02.28 至 2019.12.31 止

 marucci

2018.02.07 至 2019.12.31 止

 Trinity Bat Co.

2018.02.08 至 2019.12.31 止

 野 yakyu

2018.03.08 至 2019.12.31 止

 YEMO

2018.04.02 至 2019.12.31 止

 Dove Tail Bats

2019.01.01 至 2020.12.31 止

 JAX

2019.01.01 至 2020.12.31 止

 ABC(Americas bat Co.)

2019.02.19 至 2019.12.31 止

 Old Hickory

2019.03.04 至 2019.12.31 止

 Louisville Slugger

2019.03.06 至 2020.12.31 止

 ZETT

2019.03.07 至 2020.12.31 止

 Mizuno

2019.03.08 至 2020.12.31 止

 SAM BAT

2019.03.09 至 2020.12.31 止

 Victus Bats

2019.03.14 至 2019.12.31 止

 EASTON

2019.03.13 至 2020.12.31 止

 SSK

2019.03.19 至 2020.12.31 止

 Infinity Bats

2019.04.17 至 2020.12.31 止